Privacy statement

Onderhavig document is het Privacybeleid van Salsa Shop, hiertoe behorend alle groepsondernemingen zoals vermeld onder punt 1 (hierna: Salsa Shop). Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van uw Persoonsgegevens via de Website en in de fysieke winkels van Salsa Shop. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Salsa Shop tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven.

 

Salsa Shop respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. Salsa Shop betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kunt u onder andere lezen welke Persoonsgegevens Salsa Shop verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Salsa Shop met uw Persoonsgegevens omgaat.

 

Begrippen

 

1. Betrokkene
Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van Salsa Shop is.

2. Bezoeker
Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website.

3. Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product van Salsa Shop afneemt.

4. Persoonsgegeven
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

5. Website
Website van Salsa Shop, www.salsashop.com en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.

 

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van Persoonsgegevens in het kader van de Website en bij het uitvoeren van Diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Salsa Shop en alle andere huidige en toekomstige vestigingen van Salsa Shop in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Leiden en Groningen zoals hieronder vermeld:

 

Fresh Mexican Kitchen Holding B.V.
SALSA SHOP Amstelstraat B.V.
SALSA SHOP Ferdinand Bolstraat B.V.
SALSA SHOP Amsterdam C.S. B.V.
SALSA SHOP Kinkerstraat B.V
SALSA SHOP Zuidas B.V.
SALSA SHOP Stadskamer B.V.
SALSA SHOP Vinkenburgstraat B.V.
SALSA SHOP Lange Poten B.V.
SALSA SHOP Stadhuisplein B.V.
SALSA SHOP Station Leiden B.V.
SALSA SHOP Zwanenstraat B.V.

 

 

2. Toepasselijkheid

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna Betrokkenen) die Salsa Shop verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met Salsa Shop. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via uw bezoek aan de Website, wanneer u onze producten koopt of een bezoek brengt aan een van onze fysieke vestigingen, onze daar aangeboden wifidiensten of soortgelijke technologie gebruikt, wanneer u via platforms en bezorgdiensten van derden bij Salsa Shop producten bestelt of contact opneemt met onze klantenservice (hierna Salsa Shop diensten).

 

In geval op onze Website een link naar de website van derde partijen staat en u ervoor kiest deze Website te bezoeken, raden wij u aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Salsa Shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.

 

 

3. Persoonsgegevens

 

Indien u gebruik maakt van de Diensten van Salsa Shop kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van u kunnen verzamelen.

 

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens
Salsa Shop verwerkt geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie Diensten te verlenen dan wel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Salsa Shop kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Salsa Shop zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@salsashop.com, dan verwijdert Salsa Shop deze gegevens.

 

Rechtstreeks verstrekte informatie

 

Contactgegevens
Indien u on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij persoonlijke en/of zakelijke contactgegevens van u verzamelen. Hieronder vallen onder meer uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP- adres. Indien u contact met onze klantenservice opneemt, kunt u aanvullende persoonsgegevens aan ons verstrekken. Dit kan telefonisch maar ook per e-mail of een van onze andere klantenservicekanalen. Dergelijke soorten aanvullende persoonlijke informatie kunnen bestaan uit spraakopnames, foto’s en video’s.

 

Betaalgegevens
Indien u uw aankoop bij een fysieke vestiging van Salsa Shop op niet contante wijze betaalt, verstrekt u een creditcard/bankpasnummer gekoppeld aan een te naamstelling en mogelijk andere gerelateerde financiële gegevens (zoals vervaldatum, beveiligingscode en factuuradres), afhankelijk van de betaalwijze die u kiest.

 

Social Media
Via de Website kunt u linken naar uw Facebook- of andere accounts op social media. Het is mogelijk dat door dit gebruik de volgende persoonsgegevens over u worden verzameld: IP-adres, uw zoekgedrag en welke pagina u bezoekt op de Website. De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van uw privacy-instellingen op het betreffende sociale netwerk. We adviseren u om de privacybeleidsregels en -instellingen op de social media sites die u gebruikt, te raadplegen voor gebruik.

 

Salsa Member Card
Op de fysieke locaties van Salsa Shop is het mogelijk u als member te registreren waarbij de door uw opgegeven persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en geboortedatum worden gekoppeld aan een persoonlijke membercard waarmee u spaart voor rewards. Deze kaart geeft Salsa Shop de gelegenheid bij te houden welke aankopen bij Salsa Shop op welke tijdstippen door welke personen worden gedaan. Deze informatie analyseren wij om een beter inzicht te krijgen in de wensen van onze klanten en daarmee de service van Salsa Shop te verbeteren. Het gaat ons hierbij altijd om het verkrijgen van een algemeen beeld. Salsa Shop biedt geen mogelijkheid een persoonlijk account aan te maken welke gekoppeld is aan de membercard. De-activitatie van de Member Card kan door een verzoek hiertoe in te dienen via info@salsashop.com.

 

Automatisch verzamelde informatie
Bij het bezoek van de Website van of online communicatie met Salsa Shop en aan haar gelieerde partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

 

Cookies
Op de website van Salsa Shop zijn technologieën als cookies, web beacons, unieke reclame-id’s en mobiele apparaatidentificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de Website van Salsa Shop en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar het Cookiebeleid van Salsa Shop en de paragraaf ‘Gerichte Reclame’ hieronder.

 

Technische gegevens
Wanneer u de Website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over u worden verzameld. Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze Website en andere informatie over uw sessie op onze Website.

 

Locatiegegevens
Op de Website van Salsa Shop is Google Maps actief. Salsa Shop kan via deze plugin en de postcodechecker informatie over uw locatie verzamelen wanneer uw apparaat is ingesteld om locatiegegevens te verstrekken. Via het GPS-signaal van uw apparaat kunnen we u bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde Salsa Shop tonen. De meeste mobiele apparaten en computersystemen bieden de mogelijkheid om uw toestemming aan ons om deze informatie te verzamelen, in te trekken via de instellingen van uw browser of apparaat. In de servicevoorwaarden van Google kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Voor vragen over het instellen van uw mobiele apparaat verwijzen wij u naar de aanbieder van het apparaat.

 

WiFi
In sommige van ons fysieke vestigingen kunt u gratis gebruik maken van wifi. Zodra u inlogt op ons netwerk worden er automatisch gegevens van u verzameld. Onder andere het identificatienummer van uw apparaat. Indien er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, kunnen we de toegang van uw apparaat blokkeren. Eveneens zullen uw gegevens worden overhandigd aan daartoe bevoegde opsporingsautoriteiten.

 

Informatie ontvangen van derde partijen
Salsa Shop kan informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder openbare databases en social media platforms. Het is niet mogelijk via Salsa Shop een account aan te maken. Wel kunnen via derde partijen, bezorgdiensten, online bestellingen bij Salsa Shop worden geplaatst. Deze partijen zijn UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. Salsa Shop heeft na deze aanvraag onder meer inzage in uw voor- en achternaam, telefoonnummer (vast en/of mobiel), postadres en e-mailadres. Salsa Shop is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door deze derde partijen en verwijst u naar het Privacybeleid van deze partijen.

 

We kunnen ook informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren, de veiligheid van uw transacties verbeteren en u productaanbevelingen en speciale aanbiedingen bieden die u waarschijnlijk zullen interesseren.

 

Geaggregeerde informatie
Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Salsa Shop gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in Facebook conversie, het volgen van welke advertenties effectief zijn die door Google Adwords zijn ingezet, inzicht in websitebezoek en data-analyse.

 

Camera toezicht
Salsa Shop maakt in al haar winkels gebruik van camera toezicht. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. Het cameratoezicht is aan strikte regels en normen onderworpen, welke door Salsa Shop worden nageleefd. De camera’s hangen pontificaal in het zicht. Geluid wordt niet geregistreerd en camerabeelden worden na twee weken verwijderd tenzij er gegronde redenen zijn om de beelden langer te bewaren. Indien deze camera’s een overtreding of misdrijf signaleren, zullen de beelden worden gebruikt ter opsporing en kunnen deze langer bewaard worden.

 

 

4. Grondslag gegevensverwerking

 

Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Salsa Shop verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar info@salsashop.com. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming. Middels aanvragen per e-mail of andere social media wordt deze toestemming verkregen. Indien derde partijen in opdracht van Salsa Shop uw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan het ondertekenen van de Overeenkomst van Opdracht uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Indien u een bestelling wilt plaatsen bij Salsa Shop, is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken om de uitvoering van deze bestelling mogelijk te maken. Om het voor onze members mogelijk te maken via een persoonlijke membercard punten te sparen voor rewards, hebben wij uw gegevens nodig om de kaart aan te koppelen.

 

Gerechtvaardigd belang
Salsa Shop kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter bescherming van ons personeel en veiligheid. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. Salsa Shop weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n). Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.

 

Nakomen van een wettelijke verplichting

 

 

5. Doeleinden gegevensverwerking

 

Salsa Shop verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als het in good (legal) standing houden van haar onderneming en het bijhouden van administratie en facturering. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. Salsa Shop verwerkt eveneens Persoonsgegevens om contact met klanten en andere leveranciers op te nemen en/of om te kunnen reageren op een vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts als ook het plaatsen van advertenties, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag, om de website te optimaliseren.

 

Dienstverlening

 • Optimaliseren dienstverlening;
 • Bestellingen verwerken en bezorgen;
 • Betalingen voor aankopen verwerken;
 • Communicatie met u over bestellingen en klachtafhandeling en tevens verificatie van uw identiteit in een dergelijk geval;
 • Aanbieden klantenservice via verschillende (social media) kanalen;

 

Website optimalisatie

 • Analyseren, optimaliseren en verbeteren van de Website om optimaal en gepersonaliseerd gebruik aan Bezoekers te kunnen bieden;
 • Inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken;

 

Overige belangen

 • onze onderneming beheren en in good standing houden;
 • het ontwikkelen van nieuwe producten;
 • het uitvoeren van consumenten- en bedrijfsonderzoek;
 • het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
 • in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving;
 • bescherming onderneming en haar medewerkers tegen fraude en andere vormen van criminaliteit, (juridische) vorderingen en aansprakelijkheid;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
 • een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen;
 • voldoen aan wetgeving en daarover verslag uitbrengen.

 

 

6. Opslag

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Salsa Shop kan uw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Uw Persoonsgegevens worden door Salsa Shop minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

 

 • Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar Salsa Shop wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
 • Uit commercieel belang gebruikt Salsa Shop gegevens als uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam en e- mailadres voor direct marketing en social media uitingen. Indien u dergelijke uitingen deelt op uw social media, ontvangt Salsa Shop een notificatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra u aangeeft dat deze verwijderd dienen te worden.
 • Gegevens zoals IP-adressen worden door Google Analytics gebruikt om statistieken bij te houden. Hierover leest u meer in de Cookieverklaring.
 • Gegevens van sollicitanten worden via Spielwork in principe binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd indien de sollicitatie niet voor Salsa Shop gaat werken.
 • Gegevens van Member Cards worden maximaal vijf jaar na de-activatie bewaard.

 

 

7. Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen

 

Uw Persoonsgegevens worden in het kader van de Opdracht in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden tevens telefoondiensten, betaaldiensten en bezorgdiensten geschaard. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens bij verwerking te waarborgen.
Indien verstrekking aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan zal hiervoor vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd worden. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over u verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers:

 

Binnen Salsa Shop
Salsa Shop bestaat uit meerdere ondernemingen zoals onder 1 uiteengezet. Om bestellingen en verzoeken te verwerken en om ons productaanbod te verbeteren, kunnen uw persoonsgegeven worden gedeeld binnen de afzonderlijke ondernemingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform onderhavig Privacybeleid.

 

Bezorgdiensten
Wanneer u via een bezorgdienst bestelt bij Salsa Shop, worden gegevens als uw voor- en achternaam, huisadres, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Ook is het mogelijk dat dieetwensen worden verwerkt voor uw bestelling. Lees hier meer over het Privacybeleid van Deliveroo, UberEats en Thuisbezorgd.nl.

 

Overige derden
Uw persoonsgegevens kunnen door Salsa Shop worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers, hostingpartijen, leveranciers die Salsa Shop ondersteunen met informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners, adverteerders, advertentienetwerken, advertentieservers en analysebedrijven of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Salsa Shop heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten en staat alsdan niet toe dat deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens Salsa Shop verlenen van diensten.

 

Overige gevallen
In bepaalde overige gevallen kan Salsa Shop uw persoonsgegevens delen met derde partijen.

 

Overdracht van onderneming
Persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Om deze reden is het mogelijk dat uw persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of uitgevoerde overname of enige andere variant daarvan. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van Salsa Shop of een deel van haar activiteiten.

 

Juridische openbaarmakingen
Indien Salsa Shop van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van Salsa Shop haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij uw persoonsgegevens openbaar maken.

 

Gerichte reclame door derden
Salsa Shop maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook om het gebruik van de Salsa Shop diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan kunnen wij meer (online) gerichte reclame aan u verstrekken. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie.
Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van Salsa Shop worden op ons verzoek verzameld en met Salsa Shop gedeeld. Onder meer worden de effectiviteit van onze advertenties en paginagebruik gemeten. Ook wordt vastgelegd welke advertenties die door Google Adwords zijn ingezet effectief zijn waarmee zij van toegevoegde waarde zijn bij het richten van onze internetbanneradvertenties op onze websites en op andere websites. Salsa Shop heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Salsa Shop voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.

 

 

8. Doorgifte derde landen

 

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Salsa Shop uw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Salsa Shop voor de uitoefening van haar Diensten of ter ondersteuning van haar Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

9. Uw rechten

 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop Salsa Shop uw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@salsashop.com. Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identeit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest u wat de eerdergenoemde rechten inhouden.

 

Inzage
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie vragen, inhoudende een kopie van de persoonsgegevens die Salsa Shop over u heeft verwerkt of nog verwerkt. Het kan zijn dat uw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert Salsa Shop u direct met de reden waarom.

 

Vergetelheid
Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van uw persoonsgegevens door Salsa Shop kunt u een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens indienen. U heeft eveneens het recht om Salsa Shop te vragen gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze Website, wanneer Salsa Shop uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien u uw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk uw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.

 

Rectificatie en aanvulling
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die Salsa Shop van u heeft onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen deze aan te passen. Salsa Shop zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk.

 

Dataportabiliteit
U heeft het recht om Salsa Shop te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over u over te dragen aan uzelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. Salsa Shop zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij uw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen Salsa Shop en u.

 

Bezwaar
U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat Salsa Shop gegevens van u verwerkt. Indien u van mening bent uw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer Salsa Shop uw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van Salsa Shop en u als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

 

 

10. Beveiliging

 

Salsa Shop neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. Salsa Shop maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke Salsa Shop gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. Daarbij hanteert Salsa Shop een SSL-certificaat voor de Website voor beveiligde internetverbinding. De plug-ins welke worden gebruikt voor de Website, zijn allen te allen tijde up to date.

 

 

11. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

 

Met een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de AP.

 

 

Wijzigingen

 

Salsa Shop kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Salsa Shop aangeboden Diensten. Het is raadzaam regelmatig ons Privacybeleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de Website.